Seuran säännöt

       


GLOMSIN RATSASTAJAT RY:n säännöt:

§ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Glomsin ratsastajat ry - Gloms Ryttare rf, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta lajista riippumatta yhdistyksen toimintaalueella, edistää jäsenten kunto- ja kilpaurheilua sekä lisätä jäsenten hevostietoutta ja hyvää urheiluhenkeä. Toiminnan perustana on hevosten hyvinvointi ja jäsenten yhdenvertaisuus.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
Tarjota jäsenilleen kilpailu-, koulutus- ja valmennustoimintaa
Tarjota hevosiin ja ratsastukseen liittyvää tietoutta edistäviä luentoja ja ratsastusta tukevaa liikuntaa Järjestää tapahtumia, näytöksiä, kerhotoimintaa, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
Hankkia, omistaa, vuokrata ja ylläpitää toiminnassaan tarvittavia välineitä ja harjoituspaikkoja
Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan positiivisesti ratsastusmahdollisuuksien ja lajin maineen edistämiseen ja ylläpitoon

§ 3 Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistys kuuluu Suomen Ratsastajainliitto ry:een (edempänä SRL) ja voi kuulua myös muihin kotimaisiin liikunta-, hevosurheilu- ja hevosjalostusliittoihin. Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Jäsenellä on oltava yhteystietona toimiva sähköpostiosoite, ja jäsen on velvollinen ilmoittamaan sähköpostiosoitteen muutoksista yhdistykselle.

§ 4 Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt. Kannatusjäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenet eivät kuulu yhdistyksen kautta SRL:on, mutta voivat nauttia yhdistyksen tarjoamista jäseneduista ja voi toimia luottamushenkilönä yhdistyksessä.

Yhdistyksen kokouksen päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut seuran toimintaa tai ratsastusta urheiluna. Nämä arvot ovat elinikäisiä. Yhdistyksen kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu jäsenyyden laadustaan riippumatta noudattamaan näitä sääntöjä sekä kulloinkin voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lajiliittojen antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

§ 5 Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Eri jäsenryhmillä voi olla toisistaan poikkeavat jäsenmaksut.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun lisäksi yhdistyksen jäseniltä ja muilta yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistuvilta ja yhdistyksen tarjoamia palveluita käyttäviltä peritään niihin liittyvät toiminta- kausi-, osallistumis-, palvelu- ja muut maksut. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

§ 6 Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on milloin tahansa mahdollisuus erota yhdistyksestä. Jäsenen tulee tehdä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen tilikauden päätyttyä, jolloin eroamisilmoitus on tehty ja eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

§ 7 Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, joka toimii vastoin seuran tarkoitusta tai epäurheilijamaisella tavalla tai joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

§ 8 Varainhankinta
Yhdistys kerää toimintansa rahoittamiseksi jäsenmaksun siten kuin § 5 määritellään.

Yhdistys voi periä osallistumismaksuja järjestämistään kursseista, kilpailuista, luennoista ja muista tapahtumista. Yhdistys voi niin halutessaan tarjota jäsenilleen alennusta näistä maksuista.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja tuotteiden myyntiä. Yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

§ 9 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi päättää yhdistyksen kokouksen järjestämisestä myös osittain tai pääasiallisesti sähköisenä etäkokouksena. Tällöin kokoukseen voi osallistua reaaliaikaisesti etäyhteyden avulla. Kokouksella on kuitenkin oltava nimettynä myös fyysinen kokouspaikka, jonne voi saapua ja josta osallistuminen kokoukseen on mahdollistettu hallituksen toimesta. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta järjestää etäosallistumismahdollisuutta.

Yhdistyksen kevätkokous:

Valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Käsittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen edelliseltä kalenterivuodelta
Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
Käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous:

Valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Vahvistaa tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
Valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet (erovuorot)
Määrää tulevan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruuden
Valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 10 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4- 6) varsinaista hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.

Syyskokouksessaan yhdistys valitsee jäsenistään hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet niin, että hallituksessa on yhteensä viidestä seitsemään (5-7) jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, ja heistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Jäsensihteerin virkaa voi toimittaa myös sihteeri, rahastonhoitaja tai varapuheenjohtaja. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt ottamasta osaa hallituksen työhön ja eroaa hallituksesta kesken toimikauden, voi yhdistyksen kokous valita jäsenistöstään hänen sijalleen uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 11 Hallituksen tehtävä
Hallituksen tehtävänä on
hoitaa yhdistyksen toimintaa, taloutta ja muita asioita
valvoa yhdistyksen asettamien toimikuntien ja luottamushenkilöiden toimintaa
edustaa yhdistystä
kutsua yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksiin
toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
valmistaa yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat
pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
luovuttaa toimintakertomus, tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajille lausuntoa varten hyvissä ajoin ennen vuosikokousta
ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
avustaa SRL:a sen tarkoitusperiä palvelevien tilastojen keräämisessä ja tietojen antamisessa
tiedottaa SRL:a henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksena.
Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

§ 12 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 13 Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

§ 14 Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jonka kokouskutsussa muutosasiat on mainittu. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

§ 15 Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää, jos ehdotus saa kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkautuessa taitullessa lakkautetuksi jäljelle jääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.