Seuran säännöt ja toimintasuunitelma

       


GLOMSIN RATSASTAJAT RY:n säännöt:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Glomsin ratsastajat Ry/Gloms Ryttare Rf Espoo

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusta lajista riippumatta yhdistyksen toiminta-alueella, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa, terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta ratsastukseen ja muuhun urheiluun sekä kasvattaa toimintansa avulla jäsenistänsä yhteiskunnalle hyödyllisiä toimintakykyisiä kansalaisia.

Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan ja eläintenkäsittelyn eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan seura pyrkii edistämään tasa-arvoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää ratsastukseen liittyvää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä kerhotoimintaa

- tarjoaa jäsenilleen vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksia

- antaa tietopuolista opetusta

- järjestää ja toimeenpanee tapahtumia, kilpailuja, näytöksiä, kursseja, kerhotoimintaa, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

- hankkii, omistaa, vuokraa ja ylläpitää toiminnassaan tarvittavia välineitä ja harjoituspaikkoja

- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös hankkia yhteistyökumppaneita ja tukijoita sekä harjoittaa

kustannus, kirjapaino-, monistus-, majoitus-, kioski-, ja kahvilatoimintaa sekä seuratuote-, urheiluasuste- ja urheiluvälinekauppaa.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen seuralle tai sen jäsenille.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Espoon talousalue ja yhdistys voi jakaantua rekisteröimättömiksi jaostoiksi eri toimintalohkoja varten. Hallitus päättää jaostojen tai toimintalohkojen rakenteesta, tehtävistä ja niiden kokoonpanoista sekä muista niihin liittyvistä seikoista.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, joka pitää myös yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäseneksi haluavan on sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä. Näiden lisäksi yhdistyksellä voi olla tuki- ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen kokous voi kutsua puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti  toimineen henkilön seuran kunniapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä seuran kunniajäseniksi

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa kansallisia antidopingsäännöstöjä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen ei voi edustaa yhdistystä tai sen joukkueita ennekuin jäsenmaksu on suoritettu. Jäsenellä on milloin tahansa mahdollisuus erota seurasta. Ja eroaminen tulee voimaan sen tilikauden päätyttyä, jolloin eroamisilmoitus on tehty. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli jäsen on maksanut jäsenmaksunsa edelliseltä tilikaudelta maksamatta.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Eri jäsenryhmillä voi olla toisistaan poikkeavat jäsenmaksut.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat jäsenmaksusta vapaat.

Jäsenmaksun lisäksi yhdistyksen jäseniltä ja muilta yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistuvilta ja yhdistyksen tarjoamia palveluita käyttäviltä peritään niihin liittyvät toiminta- kausi-, osallistumis-, palvelu- ja muut maksut. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja enintään 2-6 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin aina kaksin yhdessä.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse taikka yhdistyksen Internet-kotisivuilla vastaavassa ajassa julkaistulla ilmoituksella.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.